Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

DATE GENERALE

BIOSAN S.R.L. cu sediul social în Calimanesti, str. Calea lui Traian nr. 728, jud. Valcea, CIF RO15868228, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J38/905/2003, în calitate de operator de date vă informăm prin prezenta, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor [“GDPR”] și dreptul intern în vigoare.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

BIOSAN SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin site sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră (sau partenerul BIOSAN a cărui persoană de contact sunteți) și BIOSAN SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea rezervarii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării rezervarii etc., temeiul prelucrării datelor dumneavoastră are la bază executarea contractului încheiat cu dumneavoastră (sau partenerul BIOSAN a cărui persoană de contact sunteți) sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și BIOSAN SRL-HOTEL IZVOARE CACIULATA.

BIOSAN SRL prelucrează datele dumneavoastră personale pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi incumbă în contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor privind accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, cele în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea BIOSAN SRL – HOTEL IZVOARE CACIULATA de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile.

De asemena, prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea de comunicări comerciale (prin e-mail, sms) privind produsele și serviciile oferite de HOTEL IZVOARE CACIULATA. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Totodată, prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site, temeiul în acest caz fiind interesul legitim al SC BIOSAN SRL.

BIOSAN SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați în calitate de candidat în contextul aplicării pentru un loc de muncă în cadrul BIOSAN prin intermediul site-ului sau prin orice alt mod, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon, experiență precum și orice alte date incluse în documentele pe care alegeți să ni le furnizați în scopul desfășurării activităților specifice de recrutare. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea societății noastre de a vă avea în vedere în procesul de recrutare.

COOKIES

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fișierele cookies

INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

BIOSAN SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client (sau persoană de contact a unui client), vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale societății, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina HOTELULUI IZVOARE CACIULATA.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, BIOSAN SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de BIOSAN SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BIOSAN SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către partenerii HOTELULUI IZVOARE CACIULATA, către societățile afiliate, către terțe persoane sau entități care sprijină BIOSAN SRL în oferirea de servicii (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: pentru administrarea site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către BIOSAN; pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul ei; pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți: în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens; persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dumneavoastră; în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială; în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale; pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau pentru a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța BIOSAN SRL, a angajaților săi, a clienților săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către hotelizvoare.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Hotelului Izvoare Caciulata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Hotel Izvoare Caciulata a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai fiind necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Hotel Izvoare Caciulata să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice:

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către [deținătorul website-ului] către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al BIOSAN SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care HOTEL IZVOARE CACIULATA poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați utilizând următoarea adresă de e-mail: office@hotelizvoare.ro

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul BIOSAN SRL, având următoarele date de contact: adresa de corespondență: str. Calea lui Traian, nr. 565, Calimanesti, Jud Valcea, CP 245600; adresă de e-mail: office@hotelizvoare.ro